CompTIA Network+

CompTIA Network+

จากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
ทำให้องค์กรและหน่วยงานธุรกิจทุกแขนง
ต่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ก่อให้เกิดความต้องการ “บุคลากร” ที่มีความรู้
ในด้านของเทคโนโลยีเครือข่าย (Network)
สามารถปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายขององค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้งาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เมื่อความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้ 
บุคลากรที่อยู่ในสายงานด้านระบบเครือข่าย 
จึงถือเป็นด่านหน้าและหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
และยกระดับความรู้ความสามารถของตนเอง 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย 
ทั้งในด้านการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง 
รักษาความปลอดภัยและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง

CompTIA Network+ Certification 
คือ ใบรับรองที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหรืออยู่ในสายงาน Network
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานเทคนิค 
ทั้งในระดับปฎิบัติการและระดับนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น ..
IT Support, System Engineer, IT Auditor, 
IT Manager, System Manager, 
Network Manager, Network Administrator, 
Network Technician, Help Desk Technician 

โดยผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ 
จะมีทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน
ด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย 
สามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา, แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ทราบถึงรูปแบบการทำงานของโปรโตคอล
และประเภทของสื่อต่างๆ 
รวมถึงสามารถให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน 
จากการวิเคราะห์ Traffic ของระบบเครือข่ายในองค์กรได้ 
โดยเนื้อหาในหลักสูตรของใบรับรอง 
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

● การกำหนดค่า TCP/IP ในเครื่องลูกข่ายตามผังแม่แบบ 
หรือเครือข่ายที่ออกแบบไว้

● รูปแบบการทำงานของ IPV4 & IPV6 , วิธีการส่งข้อมูล
● การออกแบบระบบและวิธีการเดินสาย LAN ที่ถูกต้อง 
 การติดตั้ง Hardware, การกำหนดค่าและการติดตั้ง Network 

● ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
TCP/IP & OSI model

● ปัญหาของระบบเครือข่ายและการป้องกัน 
(ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ/ปัญหาด้าน Hardware)

● การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

ไม่แน่ว่า ใบรับรอง “CompTIA Network+” 
อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญ 
ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการระบบเครือข่ายของคุณ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจำวัน
รวมถึงใช้ใบรับรองที่มีมาตรฐานสากลนี้
เพื่อรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนไปของระบบ Network 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
!

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA N+
ราคารวมสอบ 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE