Coordination Skills

Coordination Skills

ติดต่อประสานงานอย่างไร
ให้ประสบความสำเร็จ?

ในวงการธุรกิจ “การประสานงาน” 
ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ 
ของหน่วยงานและองค์กร 
ไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
หรือแจ้งข่าวสารการประชุม 
ก็ย่อมต้องใช้ทักษะการประสานงานที่มีคุณภาพ
มีจิตวิทยา & ศาสตร์และศิลป์ ในการสื่อสาร
เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุน
และความร่วมมือในเรื่องต่างๆ

“ทักษะการประสานงานที่ดี” 
ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 
ช่วยให้การทำงานราบรื่น ลดปัญหาความขัดแย้ง 
ความไม่เข้าใจกัน รวมถึงทัศนคติเชิงลบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่าง “เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน หรือ องค์กร” 

ด้วยเหตุนี้เอง 
การส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถเลือกใช้คำพูดได้สอดคล้องกับบุคคล
ที่ประสานงานในทุกช่องทางการสื่อสาร
และตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ 
ที่จะนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน 

คอร์สอบรม Coordination Skills
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
“เพิ่มพลังทักษะการประสานงานให้ดีขึ้น”
ด้วยหลักการสำคัญ 2 ส่วนใหญ่ๆ นั่นก็คือ 

1.) 
การเป็นนักประสานงานมืออาชีพ 
(Professional Coordinator)
● ลักษณะบุคลิกภาพของนักประสานงานยุคใหม่ 
● เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ
● ทักษะการสร้างความประทับใจเชิงบวก 

2.) 
การสื่อสารเพื่อการประสานงาน 
(Communication Coordinator) 
● การรับรู้สาร การตีความ การตอบสนอง
● ทักษะการฟัง การถามและการสรุปสารมิติต่างๆ
● เทคนิคการรับมือกับบุคคล
และสถานการณ์ที่จัดการได้ยาก

● จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประสานงาน
และลดความขัดแย้ง

โดยภายในหลักสูตร
ผู้เรียนจะได้ไอเดีย & แนวทางใหม่ๆ 
ผ่านการทำ Work Shop 
โดยอ้างอิงจาก Case Study จริงที่เกิดขึ้นในองค์กร
รวมถึงพัฒนา Skills ที่ส่งผลให้การประสานงานกับผู้อื่น
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ 

● การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและงาน
● การฟังและจับใจความสำคัญของข้อมูล
● การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง
และบุคคลรอบข้างในสภาพขัดแย้ง

● การคิดวางแผนและจัดลำดับงาน
● การวิเคราะห์บุคคลผ่านสไตล์การสื่อสาร
และจิตวิทยากับการใช้ภาษา

จงตระหนักอยู่เสมอว่า 
“การสื่อสารและประสานงานที่ผิดพลาด”
ไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียในการติดต่อธุรกิจ 
แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
และตัวเราเองอีกด้วย!

หากสนใจหลักสูตรอบรม
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Coordination Skills 
ราคา 11,250 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE