CompTIA Security+

CompTIA Security+

"ใบรับรองด้านความปลอดภัยของระบบ 
เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น
ในสายงาน IT ในปัจจุบัน" 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบ
ในการดูแลระบบเครือข่าย 
Hardware, Software 
และ OS ขององค์กร 
"CompTIA Security+" 
อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ
ที่จะพัฒนาทักษะความรู้
ด้านการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 

CompTIA Security+
คือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศระดับพื้นฐาน
ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
โดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก

เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด การจัดการ 
วิธีป้องกัน รวมถึง Policy ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการนำ Security Control 
มาใช้ โดยคำนึงถึง 

● ความลับ (Confidentiality) 
● ความถูกต้อง (Integrity) 
● ความพร้อมใช้งาน (Availability)
เพื่อให้ระบบเครือข่ายขององค์กร
เกิดความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมถึง . . .
การรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่าย
มาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
ภัยคุกคามและช่องโหว่ 
(Threat&Malware)
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล&โปรแกรม
การควบคุมการเชื่อมต่อ
และกำหนดสิทธิ์
การกำหนด Password

เนื่องจาก "ข้อมูล" คือ
สิ่งมีค่ามากที่สุดขององค์กร
และมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี
จากหลายทางโดยผู้ไม่หวังดี
ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบมีทักษะ
ในการรักษาความปลอดภัยที่ดี
รู้จักใช้เครื่องมือ&วิธีการที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ Policy ขององค์กร 
รวมถึงคาดการณ์ความเสี่ยง
และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ก็จะช่วยลดอัตราการเกิด
ภัยคุกคามในอนาคตได้

NTC เปิดอบรม CompTIA Security+ 

ราคา 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE