Project Management for Project Manager

Project Management for Project Manager

องค์กรทุกแห่งต้องการดำเนินโครงการ
ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท
แต่จะทำอย่างไรให้ผลงานออกมาดีที่สุด
เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ 
การสร้างความเข้าใจในหลักการ 
Project Management โดยสามารถ
บริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา 
ภายในงบประมาณที่จำกัด 
และตรงตาม Objectives ขององค์กร

จากการวิจัยของทาง Capterra พบว่า 
ประมาณ 34% ของโครงการทั้งหมด
ดำเนินการโดยไม่มีการวางแผนไว้ก่อน
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความล้มเหลวของโครงการ

แต่กลับกัน โอกาสสำเร็จของโครงการ 
จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 94% 
เมื่อถูกบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง

"Project Management for Project Manager"
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
แบบ Step by Step เริ่มตั้งแต่ 
● การ Validate Project 
และรวบรวม Requirements
● การวางแผน & วิเคราะห์โครงการ 
● การบริหารเวลา & งบประมาณที่เหมาะสม 
● การสื่อสาร & การประสานงานโครงการที่ราบรื่น
● การวางแผนป้องกันความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อ Time/Cost/Quality/ Scope
จนกระทั่งโครงการประสบความสำเร็จ
อย่างมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด 

NTC เปิดอบรม Project Management for Project Manager

ราคา 31,500 บาท (ราคาก่อน VAT7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE