Project Management for Project Manager

องค์กรทุกแห่งต้องการดำเนินโครงการ
ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท
แต่จะทำอย่างไรให้ผลงานออกมาดีที่สุด
เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ 
การสร้างความเข้าใจในหลักการ 
Project Management โดยสามารถ
บริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา 
ภายในงบประมาณที่จำกัด 
และตรงตาม Objectives ขององค์กร

จากการวิจัยของทาง Capterra พบว่า 
ประมาณ 34% ของโครงการทั้งหมด
ดำเนินการโดยไม่มีการวางแผนไว้ก่อน
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความล้มเหลวของโครงการ

แต่กลับกัน โอกาสสำเร็จของโครงการ 
จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 94% 
เมื่อถูกบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง

"Project Management for Project Manager"
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
แบบ Step by Step เริ่มตั้งแต่ 
● การ Validate Project 
และรวบรวม Requirements
● การวางแผน & วิเคราะห์โครงการ 
● การบริหารเวลา & งบประมาณที่เหมาะสม 
● การสื่อสาร & การประสานงานโครงการที่ราบรื่น
● การวางแผนป้องกันความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อ Time/Cost/Quality/ Scope
จนกระทั่งโครงการประสบความสำเร็จ
อย่างมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด 

NTC เปิดอบรม Project Management for Project Manager

ราคา 31,500 บาท (ราคาก่อน VAT7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE