Agile Project Management

Agile Project Management

การบริหารโครงการยุคใหม่แบบ "Agile" 

จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 
ต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง ?

การพัฒนา Software 
แบบใหม่ด้วย "Agile" 
เริ่มได้รับความสนใจ
และนำมาประยุกต์ใช้
ทั้งในด้าน IT, Technology
Software Development
ขององค์กรทุกระดับมากยิ่งขึ้น 

นิตยสาร Forbes เผยแพร่บทความ
ที่กล่าวถึง Agile .. 
ว่าเป็นเครื่องจักรผลิตนวัตกรรม
ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก 
ส่วนนิตยสาร Fast Company ก็กล่าวว่า 
Agile คือ วิธีการเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด 
จากทีมของคุณ ที่สามารถทำได้จริง !

แนวคิดแบบ Agile ถูกนำมาใช้ในหลายด้าน
โดยเฉพาะ IT Project Management
เนื่องจากสามารถบริหารโครงการ
ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี & ทีมงาน 
การสื่อสาร การจัดการและจัดลำดับความสำคัญ
การใช้ระบบจับเวลา (Time-Boxing)
การประเมินความต้องการ (Requirements)
เพื่อบริหาร Project ให้ประสบความสำเร็จ
และสอดคล้องกับความคาดหวังทางธุรกิจ
โดยยึดหลักการ ดังนี้ 

● เน้นการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน 
มากกว่าเครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วย

● เน้นทำ Product ให้เกิดขึ้นจริง
มากกว่าการทำเอกสาร

● เน้นตอบสนองความพอใจของผู้ใช้งาน 
มากกว่าแค่ทำตามสัญญา

● เน้นการปรับปรุงพัฒนา 
มากกว่าการทำตามแผนที่วางเอาไว้ 

หลักสูตร Agile Project Management
เหมาะสำหรับ IT Management & 
Project Manager หรือผู้ที่อยู่ใน Scrum Team 
เพื่อเรียนรู้หลักการบริหารโครงการด้วย Agile 
รวมถึงเทคนิค วิธีการ และการนำไปใช้ที่ถูกต้อง
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อองค์กรของคุณ 
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของ
1.) แนวทางการบริหารงานแบบ Agile 
ด้วย DSCM Life Cycle
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ
2.) บทบาทของทีมงานใน Agile Project 
ทั้งในด้าน Business & Technical
ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการ
3.) นำเครื่องมือแบบ Scrum 
ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile 
ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

โดยสามารถปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่
ให้ทันสมัย & ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงได้วิธีการพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ
ด้วยจำนวนทรัพยากรที่มีจำกัด
เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ

NTC เปิดอบรม Agile Project Management 

ราคา 22,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

 

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE