Microsoft Excel (Macro & VBA)

Microsoft Excel (Macro & VBA)

Microsoft Excel 
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
และมี Function การทำงานที่หลากหลาย 
เริ่มตั้งแต่การคำนวณแบบง่ายๆ
บวก ลบ คูณ หาร ทั่วไป 
ไปจนถึงการคำนวณขั้นสูง เช่น 
การสร้างสูตรคำนวณข้อมูลทางธุรกิจ 
การเงิน งบประมาณ สถิติ เป็นต้น 

แต่ในความเป็นจริงนั้น .. Microsoft Excel 
มีภาษาสำหรับการพัฒนางานที่เป็น Visual 
ฝังอยู่ในตัว Spreadsheet ที่เรียกว่า “VBA” 
หรือ Visual Basic for Application
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องมือ
ที่ Microsoft ให้มาในโปรแกรม Excel
โดยผู้ใช้งานสามารถเขียนโปรแกรม (Code) 
ในการสร้างชุดคำสั่งให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
เพื่อวิเคราะห์, พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน & ความซ้ำซ้อน
เพื่อให้งานเสร็จไวและแม่นยำมากขึ้น 

หลักสูตร Microsoft Excel (Macro & VBA) 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ 
Microsoft Excel เป็นอย่างดี
ช่วยเพิ่มทักษะและเน้นให้ผู้เรียน 

● เข้าใจหลักการทำงานของ Macro 
สามารถอ่านคำสั่งให้เข้าใจ 
& แก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

● ทราบถึงโครงสร้างของภาษา VBA 
สามารถปรับปรุงแก้ไขคำสั่งให้สั้น & กระชับ 

● เขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA 
พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการสร้าง Macro 
และ Tools ให้เหมาะสมตามความต้องการ

ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) การสร้าง บันทึกและใช้งาน Macro 
2.) การสร้าง Macro ที่มีขั้นตอนซับซ้อน & การจัดเก็บ Macro
3.) การกำหนด Macro ให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
4.) การสร้าง Macro ด้วยภาษา VBA
5.) เทคนิคการใช้งาน Object ต่างๆ
6.) การควบคุมการทำงานของคำสั่ง VBA
7.) การสร้าง Application ด้วย VBA

ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติ 
"การสร้าง บันทึกและปรับแก้"
Macro & VBA อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
เข้าใจแนวคิดและวิธีลัด ในการสร้าง
และแก้ไขชุดคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงพัฒนาคำสั่ง VBA เพื่อลดระยะเวลา 
และลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน 
เพิ่มความคล่องตัวให้การทำงานมากขึ้น 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
Microsoft Excel (Macro & VBA)

ราคา 3,850 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE