Service Beyond Expectation

Service Beyond Expectation

บริการยังไงให้ประทับใจไม่รู้ลืม? 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม 
การบริการนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ในโลกธุรกิจยุคใหม่ 
โดยในหลายประเทศ 
มากกว่า 75% ของ GDP 
มาจากงานสายบริการ 
ดังนั้นการแข่งขันทางธุรกิจสมัยใหม่
นอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์แล้ว 
แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ของการให้บริการด้วย 
เนื่องจากการบริการที่น่าประทับใจนั้น
อาจเป็นหนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของหลายองค์กรเลยทีเดียว

แต่อะไรที่จะทำให้ผู้ได้รับบริการรู้สึก
ประทับใจกับการบริการของผู้ให้บริการ? 
โดยปกติแล้วลูกค้า 
หรือผู้ได้รับบริการจะตั้งความคาดหวัง
กับคุณภาพของบริการที่จะได้รับ 
(Customer Expectation) 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทางองค์กร
ที่ต้องให้การบริการอยู่ในระดับคาดหวังหรือ
เหนือความควาดหวังของลูกค้าได้ยิ่งดี 
(Service Beyond Expectation) 
เพื่อสร้างความประทับใจ
ในการบริการนั้นๆแก่ลูกค้า 
และเปิดเส้นทางความสำเร็จสำหรับองค์กร

Service Beyond Expectation 
คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการ
ที่ยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้า 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่น้ำเสียงเป็นมิตร 
หรือคำพูดที่เหมาะสม 
เพื่อส้รางความประทับใจให้ลูกค้า 
นอกจากนี้ผู้เรียนจะยังได้ทักษะ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้า 
เพื่อตอบสนองกับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ในการเรียน 1 วันนี้ 
ผู้เรียนจะได้แนวคิดใหม่ๆ 
โดยการเอาความคาดหวังของลูกค้าเป็นที่ตั้ง 
(Customer Centric) 
ทราบถึงปัญหาที่ลูกค้าอาจไม่พอใจ
เพื่อสามารถป้องกันหรือแก้ปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นในรูปแบบ
การโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
และผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์
ใช้ในการทำงานจริง

NTC เปิดอบรม Service Beyond Expectation

ราคา 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE