ITRM (IT Risk Management)

ITRM (IT Risk Management)

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ด้าน "เทคโนโลยี" ในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก 
ต่อการดำเนินงานแทบทุกส่วนในองค์กร 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
กระบวนการ Production ต่างๆ 
งานขาย & การบริการลูกค้า 
รวมถึงการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูล 

แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ก็ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่
ขาดความเข้าใจและความตระหนัก
ในด้านการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้งานในองค์กร 
จึงต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็น การถูกบุกรุก 
คุกคาม เพื่อขโมยข้อมูล 
หรือทำลาย System ขององค์กร
ให้เกิดความเสียหาย 
โดยแสวงหาประโยชน์
จากช่องโหว่ จุดอ่อน 
หรือสภาวะความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ 

จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุคลากร 
ในการรับมือกับความเสี่ยง & 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เพื่อปกป้องระบบ IT ขององค์กร 
ให้มีความปลอดภัยและสามารถ
ดำเนินภารกิจให้ประสบความสำเร็จ
ตาม Goal ที่ตั้งไว้อย่างดีที่สุด .. 

IT Risk Management (ITRM)
เป็นหลักสูตรอบรมพร้อม Workshop 
จำนวน 3 วัน เหมาะสำหรับ 
IT Project Manager, PM
Team Leaders & Product Manager
ให้ทราบถึงการนำหลัก
บริหารจัดการเชิงรุกด้าน IT 
โดยการบริหารความเสี่ยงมาใช้ 
(Risk Management) 
เน้นการเรียนรู้ผ่าน Case Studies 
เพื่อให้เห็นภาพการนำไป
ประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนมากขึ้น 

ครอบคลุมหัวข้อดังนี้
1.) Risk Foundation (ความเสี่ยงพื้นฐาน) 
2.) Risk Identification (การระบุความเสี่ยง)
3.) Risk Qualification (การรับรองความเสี่ยง)
4.) Risk Quantification (ปริมาณความเสี่ยง)
5.) Risk Response Planning 
(การวางแผนเพื่อตอบสนองความเสี่ยง)
6.) Risk Management and Control 
(หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง)
7.) Dealing with Problems 
(การจัดการ & รับมือกับปัญหา) 

"IT Risk Management"
ถือเป็นการดำเนินการที่ดีที่สุด 
ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจ & การดำเนินงาน 
เป็นไปตาม Objectives ที่วางไว้ 
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหา
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจขององค์กร
เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร ITRM

ราคา 39,150 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 
.

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE