Fundamental Information Security (FIS)

Fundamental Information Security (FIS)

“ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของมนุษย์” 
จากบทความที่เขียนโดย Bernard Marr 
ได้กล่าวไว้ว่า 
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลนั้นถูกผลิตออกมา
มากถึง 2.5 Quintillion bytes ต่อวัน
และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
นอกจากนี้แล้วจากการวิจัยโดย 
University of California – San Diego 
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์ได้รับข้อมูล
มากถึง 34 GB ต่อวัน 

ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
สำหรับมนุษย์ทุกคนในการใช้ชีวิตประจำวัน
และสำหรับองค์กรในการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ข้อมูล
ของหลายองค์กรจะตกเป็นเป้าหมาย
ของผู้ประสงค์ร้าย หรือการคุมคามต่างๆ
ในโลก Internet
ดังนั้นการเข้าใจถึงระบบความปลอดภัย
และป้องกันภัยคุกคามต่างๆจึงเป็น
สิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ
และผู้ที่มีความเข้าใจในด้าน
Information Security จึงเป็นที่
ต้องการของนางจ้างจากทั่วโลก

หลักสูตร 
Fundamental Information Security 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญ 
และการทำงานของระบบ Security 
พร้อมเข้าใจถึงประเภทของภัยคุมคามต่างๆ 
โดยผู้เรียนจะได้ประสบการณ์การ
ในการใช้ระบบป้องกัน (Security System) 
จากการปฏิบัติจริงภายในห้องเรียน 
รวมถึงการใช้ระบบ Firewall 
และการใช้ Network Security 

นอกจากนี้ผู้เรียนจะยังได้เรียนถึง
วิธีการทำงานของ Hacker อีกด้วย 
รวมถึงวิธีคิดแบบ Hacker 
และการโจมตีในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเช่น password attack 
หรือ Protocol attack 
โดยเป้าหมายของหัวข้อการเรียนนี้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีแนวคิด
แบบ Hacker และสามารถรับมือได้
เมื่อถูกโจมตี

หลักสูตรนี้ครอบคลุม 4 หัวข้อหลักรวมถึง
1. Information Security
2. Common attack
3. Mitigation Technique
4. Wireless LAN security

NTC เปิดอบรม Fundamental Information Security (FIS)

ราคา 10,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE