ISMS Auditor / Lead Auditor Training Course (ISO 27001)

ISMS Auditor / Lead Auditor Training Course (ISO 27001)

ISO 27001 คือ มาตรฐานสากล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management System: ISMS) 
ในด้านการจัดการ “ข้อมูล” ซึ่งเปรียบเสมือน
สินทรัพย์ที่สำคัญ เพื่อให้องค์กรนั้นๆ 
สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง .. 

มีเป้าหมายสำคัญเพื่อปกป้อง
“ทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร” 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมิน
และจัดการกับความเสี่ยง (Risk Management)
ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลที่สอดคล้องกับ Security Policy
“เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญ 
จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต”

โดยคำนึงถึง 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ 
1.) Confidentiality: การจัดการให้แน่ใจว่า 
ผู้ที่ควรได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2.) Integrity: การดูแลป้องกันข้อมูลให้ถูกต้อง & สมบูรณ์ 
ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร
3.) Availability: การสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาที่ต้องการ

ซึ่งหากองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม 
“นำ ISMS มาประยุกต์ใช้” หรือ 
“ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 27001”
ก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร
ในแง่ของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อป้องกันอันตรายจาก “ภัยคุกคาม” 
หรือ “การถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี”
ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า นำไปสู่
การเติบโตทางธุรกิจ โดยสามารถพัฒนา
และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด!

NTC เปิดอบรมหลักสูตร ISMS Auditor / 
Lead Auditor Training Course (ISO 27001)
จำนวน 5 วัน พร้อมสอบใบรับรองจากค่าย “IRCA”
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรระดับโลกที่ให้การรับรอง
ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน (Auditor)
สำหรับมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ISO 27001 อย่างลึกซึ้ง 
รวมถึงมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการเป็น
ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 27001 ที่มีคุณภาพ! 

ตารางอบรมวันที่ 
ราคารวมสอบ 44,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE
www.trainingcenter.co.th