Effective Meeting

Effective Meeting

การดำเนินงานของทุกองค์กร ณ ตอนนี้ 
อาจกล่าวได้ว่า “การทำงาน” กับ “การประชุม”
ดูจะเป็นกิจกรรมที่ต้องทำควบคู่กัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ … 

"การประชุม" ถือเป็นกระบวนการ
ที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เปรียบเสมือน
เป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ, 
ให้ข้อมูล-ข่าวสารต่างๆ, ชี้แจงวิธีการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญ
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
หรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 

"การประชุมที่มีประสิทธิภาพ"
จะส่งผลให้การดำเนินการขององค์กร 
รวมถึงการปฏิบัติงานของทีมเป็นไป
ในทิศทางที่ดี สร้างสรรค์ ตรงเป้าหมาย
และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละท่าน 
ให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
นำไปสู่ผลลัพธ์หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานในลำดับต่อไป

"Effective Meeting" เป็นหลักสูตร 1 วัน 
เหมาะสำหรับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานของการประชุม 
เริ่มตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม วางแผน จูงใจ
สามารถสร้างรูปแบบการประชุมที่มี
มาตรฐานโดยผนวกเข้ากับแนวคิด เทคนิค 
เครื่องมือต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน 
และเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อองค์กร … 
เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

● กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ 
“Nightmare”, “Good”, “Brilliant” 

● เรียนรู้บทบาท/หน้าที่ ของผู้ดำเนินการประชุม
● 6 ขั้นตอนเพื่อวางแผนการประชุมอย่างมืออาชีพ 
● การกำหนดระยะเวลา & กฎเกณฑ์ต่างๆ 
● เครื่องมือประกอบกระบวนการตัดสินใจ
● ทักษะที่จำเป็นเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
(การฟัง, การตอบคำถาม, การถอดความ 
การวิเคราะห์ข้อมูล, การรับมือกับพฤติกรรมเชิงลบ
และการก่อกวนด้วยเทคนิค & ขั้นตอน
เพื่อขจัดการแทรกแซงทุกรูปแบบ)

● ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม (workshop) 
● การจัดทำรายงานการประชุม 

หากการประชุมในองค์กรของคุณนั้น 
มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
อำนวยความสะดวกบ้างแล้วละก็ … 
“การประชุม” ก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป!!
ไม่แน่ว่าแรงบันดาลใจดีๆ การระดมสมอง 
และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ที่ได้รับจากการประชุมครั้งต่อไปนั้น 
อาจจุดประกายต่อยอดไปสู่การทำงานอย่างมีไฟ
และก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันก็เป็นได้ ????

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Effective Meeting
ราคา 7,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 


● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE