Cloud Technology Associate

Cloud Technology Associate

เรียกได้ว่า “Cloud Computing” 
คือเทคโนโลยีที่หลายองค์กรชั้นนำทั่วโลก 
หรือแม้แต่บริษัท Startup ทั่วไป 
นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับบริการ
ด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ .. 

รวมถึงเมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับ Cloud Computing ก็พบว่า 
อัตราการขยายตัวของการพัฒนา
ระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้น
“สูงสุดเป็นอันดับ 1 
จาก 11 ประเทศใน Asia Pacific!”

ซึ่งประโยชน์ของ Cloud Computing เอง 
ก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน อาทิเช่น
ช่วยให้การนำ IT ไปประยุกต์ใช้
ในเชิงธุรกิจทำได้ง่าย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงาน
หรือเพิ่มความอุ่นใจในด้าน
ความปลอดภัยของระบบ IT
และข้อมูลสำคัญต่างๆ 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่นำมาพัฒนาปรับใช้ร่วมกับระบบ Cloud 
เพื่อหา Solutions ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการนำ
Cloud Computing มาใช้งานกับธุรกิจ 
สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่า 
“การเลือกผู้ให้บริการที่ดี” 
ก็คือ “การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความชำนาญด้านเทคนิค
เกี่ยวกับระบบ Cloud” 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 
รวมถึงควบคุมทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน 

Cloud Technology Associate 
เป็นหลักสูตร 2 วัน ที่มาพร้อมกับใบรับรอง 
“CCC Cloud Technology Associate Cert.”
เพื่อยืนยันถึง “ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ” 
เกี่ยวกับหลักการทำงานของเทคโนโลยี 
Cloud & Virtualization โดยสามารถ

● จัดการกับปัญหา & ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี 

● เพิ่มความยืดหยุ่นและความต่อเนื่อง
ในการดำเนินงาน รวมถึงประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
และสอดคล้องกับ Business มากที่สุด 

เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1) Course Introduction
2) Introduction to Cloud Services Model
3) Introduction to Virtualization: 
The Backbone Technology of Cloud Computing
4) The Role of Cloud and Other
Technologies in Digital Transformation
5) Cloud Security, Risk, 
Compliance and Governance
6) Preparing for Cloud Adoption

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
Cloud Technology Associate (Exam Bundle)

ราคารวมสอบ 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)


● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE