Business Analysis

Business Analysis

Business Analysis
"การวิเคราะห์ธุรกิจ"

Business Analysis หรือ 
"การวิเคราะห์ธุรกิจ" 
ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
ด้านปฏิบัติการ (Operation) และช่วยให้
การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
(Continuous improvement) 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เราทราบว่า
ณ ปัจจุบันสถานการณ์และทิศทาง
การดำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างไร? 
และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือกระบวนการใดบ้าง เพื่อให้
ไปถึงเป้าหมายในอนาคตที่ตั้งไว้
เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับองค์กร 
รวมถึง Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง 

"Business Analysis" เป็นหลักสูตร 2 วัน 
ที่พัฒนามาจาก มาตรฐาน BABOK®
(Business Analysis Body of Knowledge) 
ซึ่งเป็น “คู่มือการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางธุรกิจ” 
โดยมีเป้าหมายให้องค์กรยอมรับ
บทบาทของ Business Analyst (BA) 
เพื่อนำความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
มาใช้ในการบริหารจัดการความต้องการ
ขององค์กร รวมถึงสามารถวิเคราะห์ 
ปรับเปลี่ยน & แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.) Intro to BABOK®
: แนะนำมาตรฐาน & กระบวนการของ BABOK® 
2.) Business Analyst – Key Concepts
: แนวคิดหลักของนักวิเคราะห์ธุรกิจ (BA)
3.) Planning and Monitoring BA
: กำหนดทรัพยากรและงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนเพื่อบริหารจัดการความต้องการ 
4.) Requirement Elicitation & Stakeholder Collaboration
: จัดทำข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์
และการทำงานร่วมกันของ Stakeholder ในองค์กร 
5.) Requirement Lifecycle
: การติดตามสถานะของความต้องการที่เกิดขึ้น 
การระบุลำดับความสำคัญของความต้องการ
เพื่อจัดลำดับทรัพยากรที่เหมาะสม 
และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธุรกิจ
6.) Strategy Analysis
กลยุทธ์การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ประเมินความเสี่ยง & ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สู่เป้าหมายตามความเหมาะสม 
7.) Requirement Analysis & Design
การวิเคราะห์ความต้องการ
8.) Evaluate the Solution
การประเมินผลลัพธ์เพื่อให้มั่นใจว่า
การแก้ปัญหาตรงกับวัตถุประสงค์ของ Stakeholder
9.) Competency of a good BA 
ความรู้ ทักษะ เครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่จำเป็นสำหรับ BA 

NTC เปิดอบรม Business Analysis 
ราคา 22,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE