Giving Feedback for High Performance

Giving Feedback for High Performance

"การให้ Feedback 
เพื่อผลการทำงานประสิทธิภาพสูง"


Feedback หรือ คำติชม 
คือของขวัญที่ดีสำหรับทุกคน
ในการพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน 
แต่สำหรับในด้านของ “การทำงาน” นั้น
คำติชมอาจจะเปรียบเสมือน “ตัวชี้วัด”
ในการทำงานเลยก็ว่าได้ …

การให้ Feedback ถือเป็นทักษะ
ด้านการพัฒนาลูกน้อง
ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
รวมถึงเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ที่ใช้ตัดสินความสำเร็จของ 
“การเป็นผู้นำ & ผู้บริหารที่ดี” 

ด้วยเหตุนี้เอง “ผู้บริหาร & หัวหน้า”
จึงควรมีกระบวนการในการใช้ 
Feedback ที่เหมาะสม 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผลงานของลูกน้อง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงการกระทำ 
ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
สำหรับการทำงานร่วมกัน

Giving Feedback for High Performance
เป็นหลักสูตร 1 วัน ที่จะช่วยให้
ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารซึ่งต้องทำหน้าที่
ในการให้ Feedback แก่ลูกน้องหรือทีมงาน .. 

● เข้าใจ & ตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่เกิดจาก
สมองและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

● เห็นคุณค่าของการให้ Feedback ที่ถูกต้อง 
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและดึงศักยภาพ
ของลูกน้องออกมาอย่างเต็มที่ 
นำไปสู่การสร้างผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

● สามารถให้ Feedback & Feed Forward 
แก่ลูกน้องให้ทราบถึงจุดเด่นและจุด
ที่จำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละคน 
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
และก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
1. ผู้นำกับการพัฒนาคนในรูปแบบต่างๆ
2. สมองกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. มุมมองกับศักยภาพที่ซ่อนเร้น
4. ความเข้าใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
6. การวินิจฉัยลูกน้อง
7. หลักการให้ Feedback 
ด้วย Hamburger Model
8. เทคนิคการให้ Feedback 
ด้วย STAR Model
9. เทคนิคการให้ Feed Forward 
ด้วย PFP Model
10. การใช้ Follow Model 
สำหรับการติดตามผลการพัฒนา

การให้ Feedback .. 
ที่สร้างสรรค์ & มีประสิทธิภาพ 
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง 
และบริหารทีมให้เข้าใจถึงเป้าหมาย 
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
เปรียบเสมือนกระจกที่ช่วยสะท้อน
ให้ลูกน้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
และพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับองค์กร 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร 
Giving Feedback for High Performance

ราคา 7,125 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE