Lean IT Kaizen

Lean IT Kaizen

Lean IT Kaizen
หลักการคิดเพื่อพัฒนากระบวนการ 


"สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโต 
ก้าวหน้าและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้น 
ต้องอาศัยการพัฒนากลยุทธ์ รูปแบบ 
ระบบการทำงาน รวมถึงบุคลากรอยู่เสมอ"

หลายองค์กรธุรกิจอาจจะเคยพบเจอปัญหา 
ไม่สามารถผลิต Product ได้ตรงตามเป้าหมาย 
Process การทำงานไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่ตอบรับกับกระแสธุรกิจในปัจจุบัน
ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเสียเวลา
และโอกาสในการค้าขายสินค้าไป 

จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดการผลผลิต 
หรือ Lean Thinking ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดี 
มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากคน
ในระดับ Operation & ลูกค้าเป็นหลัก

ส่วน Lean IT เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ที่มุ่งปรับปรุงวิธีการให้พนักงาน IT 
ทุกคน & ทุกระดับขององค์กร 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อหาแนวทางและปรับปรุง 
วิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ 
“เน้นลงมือทำแล้วปรับปรุง 
ไม่ปล่อยให้ปัญหาสะสม” 
สร้างคุณค่าของ Product/Service
ในสายตาของลูกค้า (Value) 
และลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการทำงาน (Waste) 
ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด

หลักสูตร Lean IT Kaizen 
จะช่วยให้พนักงานฝ่าย IT ขององค์กร
เห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ตามหลัก “DMAIC”
(Define, Measure, Analyze, 
Improvement, Control)
รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อติดตาม & แก้ปัญหาการทำงาน
ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด 
รักษามาตรฐานขององค์กรที่มีอยู่เดิม 
พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement)

NTC เปิดอบรมหลักสูตร
Lean IT Kaizen (Exam Bundle)

ราคา 52,200 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE