Cloud Technology Association (CTA)

Cloud Technology Association (CTA)

Cloud Technology Associate

เรียกได้ว่า “Cloud Computing”
คือเทคโนโลยีที่หลายองค์กรชั้นนำทั่วโลก
หรือแม้แต่บริษัท Startup ทั่วไป
นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับบริการ
ด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ..

รวมถึงเมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ & การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับ Cloud Computing ก็พบว่า
อัตราการขยายตัวของการพัฒนา
ระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้น
“สูงสุดเป็นอันดับ 1
จาก 11 ประเทศใน Asia Pacific!”

ซึ่งประโยชน์ของ Cloud Computing เอง
ก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน อาทิเช่น
● ช่วยให้การนำ IT ไปประยุกต์ใช้
ในเชิงธุรกิจทำได้ง่าย
● ช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงาน
ความปลอดภัยของระบบ IT
และข้อมูลสำคัญต่างๆ
● เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่นำมาพัฒนาปรับใช้ร่วมกับระบบ Cloud
เพื่อหา Solutions ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการนำ
Cloud Computing มาใช้งานกับธุรกิจ
สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่า
“การเลือกผู้ให้บริการที่ดี”
ก็คือ “การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความชำนาญด้านเทคนิค
เกี่ยวกับระบบ Cloud
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
รวมถึงควบคุมทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน

Cloud Technology Associate
เป็นหลักสูตร 2 วัน ที่มาพร้อมกับใบรับรอง
“CCC Cloud Technology Associate Cert.”
เพื่อยืนยันถึง “ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ”
เกี่ยวกับหลักการทำงานของเทคโนโลยี
Cloud & Virtualization โดยสามารถ

● จัดการกับปัญหา & ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี
● เพิ่มความยืดหยุ่น รวมถึงประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
และสอดคล้องกับ Business มากที่สุด 

เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. Course Introduction
 2. Introduction to Cloud Services Model
 3. Introduction to Virtualization: The Backbone Technology of Cloud Computing
 4. The Role of Cloud and Other Technologies in Digital Transformation
 5. Cloud Security, Risk, Compliance and Governance
 6. Preparing for Cloud Adoption
  *ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้
  เข้าร่วมทำ Mock up Exam 
  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาส

NTC เปิดอบรมหลักสูตร
Cloud Technology Associate (Exam Bundle)
ราคารวมสอบ 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE