Innovative Thinking from Problem to Prototype Workshop

Innovative Thinking from Problem to Prototype Workshop

เปลี่ยนปัญหาเป็นต้นแบบนวัตกรรม

“การเดินไปข้างหน้าในบริบทของวงการธุรกิจ 
หมายถึง การคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณมีความโดดเด่น 
แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ 
ที่ต้องมาคู่กันเสมอ นั่นก็คือ 
1.) Creativity: การสร้างไอเดียแปลกใหม่ออกมา 
2.) Implementation: การทำให้ความคิดเหล่านั้น
กลายเป็นรูปเป็นร่าง สร้างประโยชน์ได้จริง 
ทั้งสองรวมกันจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด!

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราการแข่งขัน
ของการผลิต Product & Service ต่างๆ 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการ 
นวัตกร (Innovator) ที่มี 
“ทักษะการสร้างนวัตกรรม” 
มีแนวโน้มสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน … 
โดยสามารถสร้างสรรค์ความคิดแปลกใหม่
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและองค์กร
อย่างเต็มที่ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
“กระบวนการพัฒนานวัตกรรม”
เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่องค์กรควรส่งเสริม
ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นนั่นเอง … 

Innovative Thinking from Problem 
to Prototype Workshop เป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน ที่มีการอธิบายทฤษฏี 
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านเครื่องมือ สื่อการสอน และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมถึงการเอาปัญหาในงาน
มาช่วยกันระดมสมอง & หาไอเดียใหม่ๆ 
และสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อที่จะเอาไปใช้จริง 
หรือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
2.) ทักษะในการค้นหาปัญหา & Idea
3. การทำต้นแบบทดลองโดยใช้วัสดุ
และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
เพื่อทดสอบไอเดียนั้นๆ 
ก่อนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริง 
4.) เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม

โดยหลังจากจบการอบรม ผู้เรียนจะ
เกิดการพัฒนาและมีความคิดริเริ่ม
ในการปรับปรุงการทำงาน 
หรือการทำโครงการใหม่ๆ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
หรือเกิดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ????

NTC เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อ 
“เปลี่ยนปัญหาเป็นต้นแบบนวัตกรรม” 

ราคา 5,625 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE