Human Resource Management in the Digital Economy (HR 4.0)

Human Resource Management in the Digital Economy (HR 4.0)

ตอนนี้ฝ่าย HR ของคุณ อยู่ใน Level ไหนกัน? 

ด้วยรูปแบบการทำงาน
ที่ปรับเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น 
รวมถึงการดำเนินธุรกิจ
ที่มีอัตราแข่งขันสูง
“การก้าวทันเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว”
จึงถือเป็นความได้เปรียบ
ต่อความก้าวหน้าขององค์กร 

โดยเฉพาะแผนก "HR" 
ที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการ
กำหนดทิศทาง & แนวทางการทำงาน
และช่วยประสานส่วนต่างๆ ในองค์กร
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ

เรียกได้ว่าถึงเวลาปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง
การทำงานกันครั้งใหญ่ โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ 
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ 
และสร้าง "Digital HR" ให้เกิดขึ้น
ในองค์กรอย่างแท้จริง 

"Human Resource Management 
in the Digital Economy (HR 4.0)"
ออกแบบเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน HR 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล 
ในการนำพาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 
โดยผู้เรียนจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างตลาดแรงงาน
พร้อมพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้าน

● การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic HR planning) 

● การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)

● การบริหารงานบุคคล (HRD & HRM)

ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
1.) การปรับตัว Thailand 4.0 &
นโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ 
มีความสำคัญอย่างไรต่องาน HR?
2.) 10 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงภาพรวม 8 มิติด้าน HR 
3.) ทิศทางการจัดการ บริหาร 
วางแผนกลยุทธ์และความท้าทายของ HR 
ในยุค Thailand 4.0

อยากเห็นองค์กรเป็นอย่างไรในอนาคต?
จึงเป็นประเด็นสำคัญขององค์กรและฝ่าย HR 
ในการค้นหาทิศทางการสรรหาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ไปพร้อมๆ กับ
การสร้าง Engagement ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

หากสนใจพัฒนาเทคนิค
การบริหารบุคคลยุค 4.0 ให้ดียิ่งขึ้น
NTC เปิดอบรมหลักสูตร HR 4.0 
ราคา 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE