People Management Skills

People Management Skills

“ทรัพยากรบุคคล” เป็นปัจจัย
ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กร

บุคลากรที่มี “ความรู้ ความสามารถ”
จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า
และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
แต่ในบางครั้ง .. ที่คนกลุ่มนี้
ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
หรือขาดแรงจูงใจในการทำงาน 

จึงเป็นกุญแจสำคัญของ
“ผู้บริหาร & หัวหน้างาน”
ที่จะต้องมีเทคนิคการบริหารคนที่ดี
เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงศักยภาพ
ของลูกน้องออกมาให้ได้มากที่สุด
สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร
ซึ่งส่งผลต่อ Competitive Advantage ที่สูงขึ้นต่อไป

People Management Skills for Success
เป็นหลักสูตร 2 วัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
มีทักษะและภาวะผู้นำที่ดี
เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยนำเทคนิคและกลยุทธ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการบริหารคน & บริหารงาน
ให้เกิดความสำเร็จอย่างเหมาะสม
ตามแต่ละสถานการณ์
เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม
และ Case Study ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละองค์กร
ด้วยเทคนิคการบริหารที่สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้;

 1. Manage People
  ● บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  ● การสร้างแรงจูงใจ
   
 2. Manage Knowledge
  ● การพัฒนาพนักงานและชี้แนะแนวทางที่ดีแก่ลูกน้อง
  ● เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching
  ● เทคนิคการให้ Feedback ที่มีคุณภาพ
   
 3. Manage Process
  ● กำหนด Objective, Scope, Plan ชัดเจน
  ● เครื่องมือชี้วัดความสำเร็จการทำงาน (KPI)
  ● ควบคุมงานโดยใช้ทักษะ 3 ด้าน
  - ด้านเทคนิค (Technical Skill)
  - ด้านความคิด (Conceptual Skill)
  - ด้านมนุษยสัมพันธ์
   (Human Relationship Skill)
   
 4. Leadership
  ● Lateral Thinking
  ● กลยุทธ์การดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาใช้อย่างเต็มที่

  “ทักษะการบริหารพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
  ย่อมทำให้ธุรกิจเดินต่อไปอย่างมั่นคง”

NTC เปิดอบรมหลักสูตร People Management Skills
ราคา 11,250 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE