CompTIA Project+

CompTIA Project+

จากสถิติการล้มเหลวของโครงการทางด้าน IT ในอเมริกา

ซึ่งสำรวจโดย The Standish Group พบว่า 
โครงการที่ประสบความสำเร็จมีเพียง 29% หรือ 1 ใน 3 เท่านั้น 
อีก 71% หรือ 2 ใน 3 คือโครงการที่ล้มเหลว
หรือต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ได้วางแผนไว้!

โดยส่วนใหญ่ … โครงการหลายประเภทในปัจจุบัน 
เป็นโครงการที่มีลักษณะของความไม่แน่นอนสูง 
ความต้องการของระบบอาจไม่ชัดเจน 
ทำให้มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้มาก 
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในที่นี้ หมายถึง 
“เงิน  เวลา และทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป” 

ดังนั้น “ความจำเป็นในการมีโครงการหรือ Project มากมายในองค์กร 
จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กรมากขึ้นเช่นกัน”
 

เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ผู้ประกอบการและองค์กรทุกแห่ง 
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
นำ “แนวคิดด้านการบริหารโครงการ

(Project Management)” มาปรับใช้
ครอบคลุมถึง “กลยุทธ์ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร”

ไม่ว่าจะเป็น . . .ด้านการวางแผนงาน การพัฒนาบุคลากร

การจัดสรรงบประมาณต่างๆ บริหาร จัดการ สนับสนุน

ส่งเสริม ควบคุมการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น

คล่องตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
“สามารถปิดโครงการภายใต้เวลาและงบประมาณที่จำกัด”
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวบุคลากรเอง ต่อทีมงานและหน่วยงานธุรกิจ 

CompTIA Project+ Certification 
คือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ 

เหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูง
ที่ต้องทำหน้าที่บริหารโครงการทั้งในฝั่งของลูกค้าและผู้ให้บริการ
ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป 
ที่ต้องการประยุกต์ทักษะการบริหารโครงการมาใช้ในงาน Operation

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการบริหารโครงการ 
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยในหลักสูตร มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.) Pre Project-Setup / Initiating:
การ Validate Project และรวบรวม Requirements 
นำแนวคิดการทำงานแบบ “Agile” มาช่วย
ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม Project Life Cycle 
ซึ่งจะช่วยให้ Project นั้นๆ คุ้มค่าและตอบสนองกับธุรกิจ

2.) Project Planning:
Preparing to Develop the Project Schedule
การจัดทำ Work Breakdown Structure (WBS) & Activity Lists
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแผนแม่บทแสดงงานที่จะต้องทำในโครงการ
รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการในแต่ละกระบวนการ (Task & Process)

● Developing the Project Schedule
สร้าง Baseline ของแต่ละ Project 
เพื่อให้ทราบถึง รายละเอียด ขอบเขต ต้นทุน กำไร ความเสี่ยง 
และความต้องการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่มี Task หรือข้อมูลใดตกหล่น 

● Planning Project Costs
ประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ (Cash flow) 
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

● Planning Human Resources and Quality Management
สร้างแผนการควบคุมคุณภาพของโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

● Communicating During the Project
กำหนดหัวข้อสำคัญที่จะต้องสื่อสารในโครงการ 
รวมถึงรูปแบบที่จะใช้สื่อสาร 

● Planning for Risk
วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานในแต่ละขั้น

● Planning Project Procurement
แผนจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ 
ซึ่งอาจมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบสัญญาที่ใช้
หรือขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

3.) Project Execution and Delivery
การดำเนินการและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา 
จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานที่ดีเยี่ยม
จากคนในทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

4.) Change Control and Communication 
ควบคุม เฝ้าระวัง ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ
ทั้งในด้าน Time/Cost/Quality และ Scope 

5.) Project Closure 
สรุปปัญหาที่พบ กำหนดเป็นบทเรียน 
จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโครงการในอนาคต 

การบริหารโครงการที่ดี คือ การประยุกต์ใช้ 
“ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิคและทรัพยากรต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นคน  เงิน เครื่องจักร” 
ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเวลาที่จำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

“CompTIA Project+ Certification” 
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของการบริหารโครงการมากขึ้นเท่านั้น
แต่เป็นส่วนสำคัญ .. ในการเพิ่มโอกาส พัฒนาศักยภาพ
เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
กับโครงการที่คุณดูแล ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม
ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ 
รวมถึงเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่คาดหวังในอนาคต 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA Project+ 
ราคา 39,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%) 


● สมัครอบรมได้เลยที่ :
https://bit.ly/2plcQw1 


● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE