LEAN IT FOUNDATION

LEAN IT FOUNDATION

บางท่านอาจจะเคยได้ยิน 
หรือผ่านตาคำว่า “Lean” จากหลายๆ ที่
แล้วเคยสงสัยไหมว่า Lean คืออะไร?
และมีประโยชน์อะไรในการทำงาน

Lean ก็คือหลักการทำงานที่ให้ความสำคัญ
กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุด 
และลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด 
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด 

Lean นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่พึ่งถูกคิดค้นขึ้นมา 
แต่แนวคิดนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ยุค 1980 
โดย บริษัท Toyota Motor Corporation 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่นำหลักการ Lean มาใช้
โดยใช้ชื่อแนวคิดนี้ว่า Toyota Production System (TPS) 
(และถูกเรียกว่า Lean Manufacturing ในภายหลัง) 
โดยแนวคิด TPS นั้นเน้นความคล่องตัว
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง 
เช่นความต้องการลูกค้า 
หรือการแข่งขันภายในตลาด 
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ 
Toyota Motor Corporation 
ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

ในทุกวันนี้แนวคิดเรื่อง Lean แพร่หลาย 
และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ 
ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการผลิตเท่านั้น 
หลักการ Lean สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ ฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือฝ่าย IT ที่เรียกว่า “Lean IT”
ซึ่งเป็นการนำแนวคิดของ 
Lean Manufacturing 
มาประยุคต์ใช้ในสายงาน IT 
ที่เน้นกระบวนการสร้าง
การบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Lean IT Foundation นั้นเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ในการปูพื้นฐานความรู้ในด้าน Lean IT 
ให้แก่ผู้เรียน โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ที่มีความสนใจในการนำแนวคิด Lean 
ไปใช้ในการทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจ
ในการเรียนหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็น Lean IT Kaizen Lead, 
Lean IT Coach และ Lean IT Leadership 
เนื่องจาก Lean IT Foundation นั้น
เป็น Pre-Requisite สำหรับหลักสูตรอื่นๆ 

ภายในการเรียน 2 วันนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด
ในการทำงานที่สามารถช่วยทำให้องค์กรไอทีนั้น
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ด้วยการใช้แนวคิดในรูปแบบ Lean 
หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค 
วิธีนำข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ 
และวิธีประเมินประสิทธิภาพการบริการ

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียน
ในการสอบ Lean IT Foundation Examination อีกด้วย
เนื่องจากหลังการเรียน ผู้เรียนจะได้รับสิทธิในการสอบ
เพื่อทดสอบทักษะ ความรู้ที่ได้เรียน และเตรียมตัวมา 
ซึ่งข้อสอบนั้นเป็นรูปแบบปรนัยจำนวน 50 ข้อ 
ที่ผู้เข้าสอบต้องผ่านขั้นต่ำ 75%

หลักสูตร Lean IT Foundation 
ครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1) ความสำคัญของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค (Customer Value)
2) การทำงานโดยใช้แนวคิดการทำงานแบบ Lean 
(ขั้นตอนการทำงานและลดทอนขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก)
3) วิธีการวัดประสิทธิภาพการทำงาน (Performance evaluation)
4) The DMAIC problem-solving model 
5) วิธีประยุกต์ใช้แนวคิดการทำงานแบบ Lean ในองค์กรไอที

NTC เปิดอบรม Lean IT Foundation
ราคารวมสอบ 38,250 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE