Effective Followship

Effective Followship

“บุคคลใดที่ไม่สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ 
ก็ยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน

ข้อความดังกล่าวอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญ
ของบุคคลที่เป็น “ผู้ตาม” ที่ดี
จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็น “ผู้นำ” ที่ดีได้ในอนาคต 

ปัจจุบันองค์กรแทบทุกรูปแบบ
จะมีสัดส่วนจำนวนของ “ผู้ตาม” มากกว่า “ผู้นำ” อยู่เสมอ
เนื่องจากตำแหน่งของ “ผู้บริหาร” หรือ “หัวหน้างาน” 
มีอยู่เป็นจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
“พนักงาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป” 
เปรียบเสมือนพีระมิดที่ด้านบนแคบแต่ฐานล่างกว้าง

แต่เมื่อดูผลงานการศึกษาเชิงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์กร กลับพบว่า 
นักวิชาการที่สนใจศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ “ผู้ตาม” มีจำนวนน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับ “ผู้นำ” 
เห็นได้จากการสอนเรื่องภาวะผู้นำมีอยู่ทั่วไป 
แต่การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ตามที่ดียังไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก
เพราะส่วนใหญ่มีฐานคติ (Assumptions) 
ทางการบริหารที่เห็นพ้องต้องกันว่า
ผู้นำที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน 
จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร 

แต่ในความเป็นจริงนั้น ทั้ง “ผู้นำและผู้ตาม”
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญ 
ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างสูงมากเทียบเท่ากัน
เพราะหาก “ผู้ตาม” ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
ไร้ศักยภาพหรือแสดงบทบาทไม่เหมาะสม 
ก็เป็นการยากที่จะนำ “วิสัยทัศน์ นโยบายหรือแผนการปฏิบัติงาน”
ที่ได้รับมอบหมายจาก “ผู้นำ” ที่เป็นผู้บริหาร 
ไปปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

อาจกล่าวได้ว่า “ความสำเร็จขององค์กร
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม
คือ ผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
โดยการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กรนั้น 
ทั้งผู้นำและผู้ตามต้องปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกันเสมอ 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้นำ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ตามร่วมด้วย 

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว 
หลักสูตร “Effective Followship” จึงถูกออกแบบขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเป็น “ผู้ตามที่ดี 
ผ่านการทำกิจกรรมและ Workshop 
เพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริง 
โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

1.) ความหมายของ “ผู้ตาม” (Follower) 
และ “ภาวะผู้ตาม” (Followership)

2.) ความสำคัญของ “ภาวะผู้ตาม” 
● การสนับสนุนภาวะผู้นำ
● การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
● สมรรถนะขององค์กร

3.) Style of Followship : รูปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผู้ตาม”
● ผู้ตามแบบห่างเหิน (Alienated Followship)
● ผู้ตามแบบปรับตาม (Conformist Followship)
● ผู้ตามแบบเฉื่อยชา (Passive Followship)
● ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล (Effective Followship)
● ผู้ตามแบบเอาตัวรอด (Pragmatic Survivor)

4.) บทบาทของผู้ตามในคุณลักษณะ “ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล”
● การจัดการตนเอง (Self-Management)
● การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
● ความผูกพันกับองค์กร (Commitment)
● การพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Capacity Development)
● การกล้าแสดงออก (Courageous)

โดยหลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะทราบถึง
ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม” 
ตระหนักถึงความสำคัญของ “ภาวะผู้ตามอย่างมีประสิทธิผล”
เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดี และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมถึงพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ปฏิบัติ
ที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

หากสนใจหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง 
“หัวหน้า” และ “ลูกน้อง” ในระยะยาว 

NTC เปิดอบรมหลักสูตร Effective Followship

● สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1 

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0-2634-7993-4 Ext.11-17
@NTC-LINE