tel +66(0) 2634 7993-4
Youtube Facebook Twitter
Schedule NTC Network Training Center

Microsoft Excel (Macro & VBA)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

 

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของMacro สามารถอ่านคำสั่งให้เข้าใจ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจโครงสร้างของภาษา VBA สามารถปรับปรุงแก้ไขคำสั่งให้สั้นกระชับ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBAพร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการสร้างMacroต่างๆ เพื่อนำไปใช้สร้างระบบงานอัตโนมัติหรือสร้าง Tools ต่างๆ เพิ่มความสามารถให้กับ Excel ตามที่ต้องการได้

 

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excel มาก่อน

 

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้างMacroจากการบันทึก

 • ทำความรู้จักกับMacroและการใช้งานเบื้องต้น
 • การตั้งระดับความปลอดภัยในการใช้งานMacro
 • การบันทึกMacroจากเมนู
 • การบันทึกMacroจากแถบเครื่องมือ
 • การบันทึกMacroแบบ Relative mode และ Absolute mode
 • เทคนิคการใช้คีย์ลัด สำหรับช่วยในการบันทึกMacro
 • การลบMacro

การใช้งานMacro

 • การเรียกใช้ Macroจาก Ribbon
 • การเรียกใช้ Macroจาก Quick Access Toolbar
 • การกำหนดคีย์ลัดสำหรับเรียกใช้ Macro
 • การเรียกใช้ Macroแบบ Step Into

การสร้างMacroที่มีขั้นตอนซับซ้อนและจัดเก็บMacro

 • การแบ่งMacroที่ซับซ้อนออกเป็นMacroย่อยๆ
 • เทคนิคการบันทึกMacroให้ใช้งานได้ทันที โดยแทบไม่ต้องแก้ไขรหัส
 • การสร้างMacroสำหรับเรียกใช้Macroอื่น
 • การสร้างMacroจากหน้าต่าง Visual Basic Editor
 • การเรียกใช้Macroจากหน้าต่าง Visual Basic Editor
 • การจัดเก็บMacroไว้ใน Personal Workbook
 • การจัดการเกี่ยวกับ Personal Workbook

การกำหนดMacroให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • การสร้างเมนูคำสั่ง
 • การสร้างแถบเครื่องมือ
 • การกำหนดMacroไว้กับแถบเมนูหรือแถบเครื่องมือ
 • การสร้างปุ่มคำสั่ง
 • การกำหนดMacroไว้กับปุ่มคำสั่ง

การสร้าง Macro ด้วยภาษา VBA   

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบงานใน Excel ด้วย Macro หรือ
 • การใช้งานหน้าต่าง Microsoft Visual Basic Editor
 • โครงสร้างของภาษา VBA
 • การแก้ไขค่าต่างๆ จากMacroที่บันทึกไว้
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาด
 • การใช้ Break Point
 • การใช้ Debug Window
 • การใช้งาน Object
 • การใช้งาน Properties
 • การใช้งาน Method
 • ทำความรู้จักกับ Excel Object Model
 • รู้จักกับรูปแบบของค่าต่างๆที่กำหนดให้กับProperties และ Method
 • การใช้ With.. End With
 • การตัดทอนคำสั่งให้สั้น กระชับ และใช้งานได้ดี

เรียนรู้การใช้งานObject ต่างๆ 

 • การใช้Locals Window
 • การใช้ Immediate Window
 • การใช้ Object Browser
 • การใช้ Application Object
 • การใช้ Workbook Object
 • การใช้ Workbook Collection
 • การใช้ Worksheet Object
 • การใช้ Worksheet Collection
 • การใช้ Range Object
 • การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์แบบต่างๆ

การควบคุมการทำงานของคำสั่ง VBA

 • การใช้งานVariable
 • การใช้ Object Variable
 • การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงาน  ได้แก่ IF Then Else, Do Loop, Select Case, For… Next
 • การเขียน Code เพื่อแสดงข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้
 • การเขียน Code เพื่อสร้างกรอบรับค่าจากผู้ใช้
 • การเขียน Code เพื่อเรียกใช้ กรอบสำหรับเปิดแฟ้ม
 • การเขียน Codeเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นของ Worksheet
 • การสร้าง  Function  ขึ้นมาใหม่สำหรับใช้เอง
 • การสร้าง User Form และการเขียน Code ควบคุม
 • การกำหนดMacro ให้กับ Control ต่างๆ ของ Form เช่น Checkbox, List Box, Combo Box, Button
 • การสร้างไฟล์ Add-Ins เพื่อสราง Tools ตางๆให้กับผู้อื่นใชงาน
 • การป้องกันMacroเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขได้

การสร้าง Application ด้วย VBA

 • ระบบการนำเข้าข้อมูลเพื่อมาจัดสร้าง เป็นรายงานพร้อมสรุป และการสั่งพิมพ์ ฯลฯ
 • การสรางไฟล Add in สําหรับใชเปน Tool แจกจ่ายใหกับผู้อื่น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบงานใน Excel ด้วย Macro หรือ
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้ Macro เพื่อสามารถอ่าน Code และแก้ไข Code เองได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่สนใจการใช้งาน Excel ในระดับลึก
Register
Name :
Email :
 
Youtube Facebook Twitter