Design your career graph with Project Management for Project Manager

เชื่อว่าแต่ละองค์กร ต้องการที่จะทำ Project ให้ตอบสนองต่อ Business Objectives แต่จะทำอย่างไร? 

หากแต่ละองค์กรมีทรัพยากรที่จำกัด การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เวลา เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทราบถึงบทบาทและทักษะที่จำเป็น ตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งปิดโครงการ น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ให้งานประสบความสำเร็จ ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

 หลักสูตร Project Management for Project Manager

 วันที่ :      

  23 – 25 มกราคม 2562 (คลาสคอนเฟิร์ม)         |   ลงทะเบียน

    6 – 8   มีนาคม 2562                               |   ลงทะเบียน

 เวลา :

 09.00 น. - 17.00 น.

 ภาษา:

 อบรมเป็นภาษาไทย

 สถานที่:

 Network Training Center (NTC)

 ราคาปกติ:

  35,000 บาท  พิเศษเหลือเพียง 31,500 บาท/ที่นั่ง สมัครด่วน! จำนวนจำกัด

 รวม:

หนังสือเรียน, ใบประกาศนียบัตร, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน

 

การบริหารโครงการ ประกอบด้วย 5 Domain หลักๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • Pre Project Setup/ Initiating: การ Validate Project และรวบรวม Requirements จะช่วยให้ Project นั้นๆ คุ้มค่าและตอบสนองกับธุรกิจ
  • Project Planning: กลยุทธ์การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ไม่ว่าจะเป็น จัด Kick-Off Meeting ทำ Scope Management Plan หรือ Work Breakdown Structure (WBS) ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่มี Task หรือข้อมูลใดตกหล่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา กิจกรรมหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่าย
  • Project Execution and Delivery: การดำเนินการและส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลา จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
  • Change Control and Communication: ควบคุม เฝ้าระวัง ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อ Time/Cost/Quality และ Scope
  • Project Closure: สรุปปัญหาที่พบ กำหนดเป็นบทเรียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโครงการในอนาคต เช่น การบริหารงานที่ซับซ้อน, ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง, ทรัพยากรมีมูลค่าสูงขึ้น, ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี

ปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขอย่างถูกต้อง หากมีความรู้เรื่องการบริหารโครงการอย่างถูกวิธี

รูปแบบการอบรม ทฤษฎี 70% กิจกรรม 30%

สนใจลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 0-2634-7993-4 ต่อ 11-17